top of page

Dažādības vadības principi

Nodrošināt vienotus personāla atlases principus.

Piesaistīt un motivēt turpmākajam darbam profesionālus un kvalificētus darbiniekus.

Rūpējoties par uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību, nodrošināt speciālistu paaudžu sabalansētu nomaiņu.

Saglabāt un attīstīt vienotu, caurspīdīgu un taisnīgu darba samaksas un motivācijas sistēmu, to iespēju robežās pilnveidojot ar katra darbinieka personīgā ieguldījuma novērtējumu uzņēmuma kopējo mērķu sasniegšanā.  

Nodrošināt vienlīdzīgus principus, atbalstot darbinieku personīgās un profesionālās pilnveides iespējas.

Pastāvīgi uzlabot un modernizēt darba vidi. Monitorēt darbinieku vajadzības darba vidē, tās apkopot un realizēt, izmantojot iekšējos un ārējos ekspertu resursus, piemēram, par darba higiēnu, darba organizāciju, veselīga dzīvesveida veicināšanu u.c.

Veikt izpēti par jaunu sociālo labumu nepieciešamību dažādu specialitāšu, vecumu un dzimumu darbiniekiem, un iespēju robežās tos realizēt.

bottom of page