top of page
Ingūna Liepa
Ingūna Liepa

Amats

Valdes priekšsēdētāja

Kompetences

Koordinēt sadarbību ar veselības aprūpes vadībā iesaistītām valsts un pašvaldību institūcijām; Organizēt racionālu esošo telpu, iekārtu izmantošanu; Vadīt ēku, būvju rekonstrukciju, kapitālos remontus; Nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzībā un citās jomās; Sniegt publisko informāciju par klīnikas attīstību, saimniecisko un finansiālo darbību, kā arī normatīvajos aktos noteikto un/vai pieprasīto informāciju valsts un pašvaldības institūcijām; Pieņemt un atbrīvot no darba klīnikas darbiniekus, kā arī pieņemt lēmumu par amata vienību izveidošanu, likvidēšanu, slēgšanu apstiprināta budžeta ietvaros; Izdot rīkojumus un sniegt norādījumus, kas ir obligāti klīnikas darbiniekiem; Kontrolēt medicīnas personāla nodrošinājumu un komplektāciju; Uzraudzīt stacionāra, ārstnieciski-diagnostisko, ambulatoro un citu medicīnisko dienestu nepārtrauktu darbu, kā arī klīnikas darbību ārkārtas situācijās.

Izglītība

Rīgas Medicīnas Institūts ( Rīgas Stradiņa Universitāte ) – ārsta grāds. Rīgas Medicīnas Institūts ( Rīgas Stradiņa Universitāte) – klīniskā ordinatūra iekšķīgās slimībās. RSEBAA (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA) – maģistra grāds biznesa vadībā ar specializāciju veselības aprūpē.

Darba pieredze

Alojas slimnīca – galvenā ārste, ārste terapeite. Rīgas 1.klīniskā slimnīca – terapijas nodaļas vadītāja. Vidzemes slimnīca – terapijas nodaļas vadītāja, terapijas bloka vadītāja, valdes priekšsēdētāja SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdes priekšsēdētāja kopš 2013.gada.

Valde

bottom of page